Waarom Steunpunt Sabr?

Waar zijn wij goed in?

Op welke pijlers is het Steunpunt gebouwd? Wat rechtvaardigt het bestaan en de levens- vatbaarheid? Levert het Steunpunt Sabr concrete, praktische resultaten? Oordeel zelf aan de hand van het volgende overzicht.

  • Meehelpen oplossen van urgente, door migrantenvrouwen als complex ervaren problematiek in beide wijken. Veroorzaakt door een combinatie van elkaar versterkende factoren zoals: etnische achtergronden (cultuur, religie, tradities, enz.), armoede (werkloosheid), oplopende schulden, beperkte (tot geen) taalvaardigheid Nederlands, eenzijdige behuizing, en andere zelfstandigheid belemmerende levensomstandigheden van vrouwen in de wijk/buurt.
  • Opvangen van de gevolgen van het centraliseren, d.w.z. het buiten de buurt en de wijk plaatsen van professionele diensten voor hulp- en zorgverlening, zoals het consultatie- bureau voor moeder en kind, het traditionele maatschappelijk werk en andere oorspronkelijk laagdrempelige vraaggerichte, voorzieningen op maat van de vrouwen in de wijk/buurt.
  • Verlenen van directe zorg op maat aan vrouwen uit de wijk, voor wie, vanuit hun etnische achtergronden (geloof, familietradities, e.a.), de stap naar de door hen als ontoegankelijk ervaren reguliere hulp- en zorgverlening te groot is.

Met ontoegankelijk bedoelen de vrouwen, dat professionele welzijns- en zorginstellingen, hulp- en zorg verlenen op basis van (Westerse) methodieken, die niet aansluiten op de behoeften, gewoonten, vertrouwen en veiligheidsgevoel van de migrantenvrouwen in de wijk. In plaats van het oplossend vermogen onder deze vrouwen en hun familie te vergroten, komen zij, als  ‘deskundigen’, met standaardoplossingen. Deze pamperende aanpak ervaren de vrouwen als hulpverslavend en stigmatiserend.

  • Stimuleren van de vrouwen in de wijk, die vaak ziek zijn of zich niet gezond voelen, hun leef– en eetgewoonten te veranderen. Het Steunpunt motiveert vrouwen om voldoende te bewegen en een eetpatroon met gezonde voeding te ontwikkelen.
  • Stimuleren en activeren van vrouwen om actief deel te nemen en bij te dragen aan de sociale leefbaarheid van de buurt of de wijk waarin zij wonen.
  • Organiseren en uitvoeren van taalvaardigheidlessen volgens het succesvolle programma “Taal in de Buurt”, sleutel voor talentontwikkeling en het economische zelfstandig en maatschappelijk actief  deelnemen in de Haagse samenleving.
  • Bijdragen vanuit de praktijk, aan de vorm, inhoud en ambitie van de gemeentelijke nota’s, op uitnodiging van het College. Voorbeelden zijn de integratie- en de emancipatienota en het uitvoeringsprogramma aanpak Polarisatie radicalisering en Jihadisme 2015-2018.

 

Onze positie en reputatie

Het is de verdienste van Steunpunt Sabr een alom gewaardeerde, hechte binding met de buurt- en wijkbewoners op te bouwen en succesvol in de lucht te houden. Steunpunt Sabr betekent voor de vrouwen in de wijk/buurt: steun en zorg op maat, met een niet aflatende inzet, daadkracht en doorzettingsvermogen van het Steunpunt Team en, niet te vergeten, de vrouwen uit de wijk zelf. Al doende, laagdrempelig, probleemoplossend en proefondervindelijk heeft het Steunpunt een gewaardeerde, solide positie en reputatie opgebouwd voor en door de vrouwen in de Schilderswijk en het Transvaalkwartier.

Ons werkterrein

In Schilderswijk en het Transvaalkwartier woont, werkt en leeft een bonte verzameling inwoners met een grote verscheidenheid aan etnische en religieuze achtergronden. De daarmee samenhangende woon-, werk- en leefomstandigheden in de buurt beïnvloeden hun kleine en grotere problemen en daarmee de steun- en zorgverlening door het Steunpunt. Met haar probleemoplossende dienstverlening bevordert en versterkt het Steunpunt de zelfstandigheid van de migrantenvrouwen, die de regie over hun eigen leven willen verwerven.

Ons werkterrein van steun- en zorgverlening omvat in vogelvlucht:

    dagelijkse opvoeden en ontwikkelen door ouders van hun kinderen,

    voorkomen of reduceren van schooluitval,

    in goede banen leiden van grens-overschrijdend gedrag en vormen van overlast door jongeren.

    verbreken van het isolement van  religieus georiënteerde vrouwen (en mannen),

√    vergroten van de zelfstandigheid van migrantenvrouwen door het beheersen van taalvaardigheid m.b.v. taalvaardigheidlessen,

    volledig zelfstandige hoogopgeleide moslimvrouwen, die problemen hebben op de arbeidsmarkt

    reduceren en voorkomen van een ongezonde, ziekte bevorderende levenswijze en het effectief toepassen van een persoonlijke gezonde levenswijze met gezonde voeding en beweging.

    al doende oefenen met het effectief gebruiken van gemeentelijke en andere diensten en regels, i.p.v. het negeren van deze diensten en regels.

    sociaal maatschappelijke steun- en zorgverlening in multi-probleem gezinnen (huiselijk geweld en het taboe daarom heen, gedwongen huwelijken, polygamie, verstoten vrouwen, verslaving, schulden, etc.),

    oplossen van verstoorde relaties in het gezin (en de buurt)

    verbeteren van sociale leefbaarheid, veiligheid, etc. in de wijk.

 

Ons perspectief

In de 10 jaar dat Steunpunt Sabr nu ‘in de lucht’ is, zijn de scherpe kanten van de vragen naar laagdrempelige steun en zorg (wat) afgevlakt. Vragen en behoeften bij de vrouwen in de Schilderswijk en het Transvaalkwartier zijn aan het veranderen. Komende vanuit een achter-gestelde positie, richting een volwaardige plaats in de direct woon- en leefomgeving. Hoe? Door zichzelf (d.w.z. zelfredzaam) te helpen de (dagelijkse) problematiek in gezin en buurt, waar nodig samen met anderen in de buurt, aan te pakken en te gaan oplossen.

Ons netwerk

Steunpunt Sabr hecht veel belang aan serieuze, intensieve en resultaatgerichte samenwerking. met maatschappelijke (vrijwilligers)organisatie, buurtbewoners, gemeenteambtenaren, college- en raads- leden, professionals, ervaringsdeskundigen, bedrijven, scholen, enz. Samenwerking, welke direct ertoe bijdraagt, dat volwassenen en jongeren, proefondervindelijk, al doende, zelf, d.w.z. ‘op eigen kracht’ hun leven in de juiste banen leiden en in de dagelijkse praktijk toepassen.