Diensten

Programma’s

    programma “Taal in de Buurt”

 • taalvaardigheidlessen; sleutel voor zelfstandigheid.

    programma “opvoeding en ontwikkeling”

 • opvoedingsondersteuning voor ouders & kinderen
 • voorkomen en reduceren van schooluitval
 • in goede banen (bege)leiden van overlast door jongeren

    programma  voeding en gezondheid; een bewuste invulling van je leven.

 • gezonde voeding
 • bewegen
 • Sabr Kitchen Talk

    programma “economische zelfstandigheid” worden

 • Juridische loket voor vrouwen en meiden
 • talentontwikkeling

    programma “maatschappelijk actief” worden

 • leesclub, workshops, educatieve excursies
 • oefenen effectief gebruik gemeentelijke en andere diensten en regels
 • Sabr Kitchen Talk

    programma “leefbare  en veilige relaties in gezin en buurt”

 • steun en zorgverlening multi-probleem gezinnen
 • oplossen verstoorde relaties in gezin (en buurt)
 • verbeteren sociale leefbaarheid en veiligheid in de buurt

    programma “identiteit en religie”

 • Campagne “voorkomen beter dan genezen”
 • religieuze expressie
 • Oumnia works

Activiteiten

    Voorlichting

    Inloop middagen en Huiskamerbijeenkomsten: Door middel deze open inloop (aanbod) verleidt het Steunpunt  vrouwen om binnen te komen. Eenmaal in huis nodigt het Steunpunt de vrouwen uit voor: theedrinken, kennismaken, ervaring uitwisselen, problemen bij elkaar herkennen en behoefte opwekken om te zoeken naar oorzaken en oplossingen.

    Lotgenotenbijeenkomsten:  waar vrouwen bijeen komen om ervaringen uit te wisselen en steun te vinden op specifieke probleemgebieden.

    Spreekuur: naast de open inloop zijn er ook spreekuren voor vrouwen die behoefte hebben aan hulp op maat. Er zijn spreekuren zonder en met afspraak waarbij vrouwen op individuele basis kunnen spreken met iemand die (vanuit professie of eigen ervaring) deskundig is op een bepaald gebied.

    Persoonlijke coaching: helpt vrouwen in een één op één contact om knelpunten binnen  de privé of gezins-situaties vanuit diverse gezichtspunten te analyseren, te beoordelen en naar oplossingen te zoeken.

    Educatieve leesclub: biedt vrouwen mogelijkheden om te lezen, om meer te lezen of om eens iets te lezen wat zij zelf niet zo snel zullen uitzoeken. De vrouwen kunnen hun ideeën, gevoelens, frustraties, verwondering over het gelezen boek delen met anderen en ervaringen of inzichten met anderen te delen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aangeschafte minibibliotheek.

    Educatieve workshop: Lezen over een onderwerp kan interessant zijn, luisteren naar een onderwerp werkt vaak net iets beter, maar een onderwerp ‘ervaren’ is verreweg het meest effectief bij het overbrengen van informatie. Workshops kunnen daarbij een rol spelen.

    Educatieve excursie” brengt vrouwen in direct contact met de meest praktische zaken in de dagelijkse werkelijkheid (realiteitsaspecten). De vrouwen ontdekken op deze wijze hoe bepaalde zaken in de praktijk functioneren. Dat is nodig en zinvol de werkelijkheid dichterbij te brengen, omdat de afstand tot de praktijk vaak te groot is. Een educatieve excursie biedt daartoe uitstekende mogelijkheden. Objecten voor excursie zijn ondermeer: Prodemos, Gevangenenpoort,  Dienst Publiekszaken Stadshuis,  Ooievaar boottocht door de Haagse grachten, de Tweede Kamer, Omniversum en Theater aan het Spui.

    Groepsgesprekken: hier wordt aandacht besteed aan de positie van moslimvrouwen in Nederland in samenhang met de vrijheid van meningsuiting. (Moslim)vrouwen vormen een groep waarover vaak door anderen wordt gesproken, maar die zelf, door diverse oorzaken/omstandigheden, nauwelijks hun mening (kunnen) uiten. Steunpunt Sabr geeft de vrouwen een spreekbuis door groepsgesprekken te organiseren waarbij in gemengd samengestelde gezelschappen kan worden gediscussieerd over onderwerpen als religie, opvoeding, politiek en andere actuele onderwerpen.

    Probleemoplossende gesprekken: opsporen, in kaart brengen en aanpakken van de werkelijke (de niet-vakgebied gebonden) oorzaken, de (on)zichtbare (vakgebied gebonden) gevolgen, de oplossing(en) om die oorzaken en daarmee de gevolgen te elimineren of te voorkomen.

 • Voor de vrouwen in de wijk die vaak ziek zijn of zich niet gezond voelen en zijn gaan beseffen, dat zij zelf hun leef- en eetgewoonten moeten veranderen. Gezondheid staat voor veel mensen bovenaan hun lijst van geluksfactoren. Het Steunpunt stimuleert de vrouwen in de wijk met het initiatief “Sabr Kitchen Talk” tot een persoonlijke, gezonde levensstijl met gezonde voeding en beweging. Op zoek naar een duurzame en bewuste invulling van hun leven. Vrouwen ontdekken en beseffen dat het hun persoonlijke keuze is hoe zij zelf deze weg gaan bewandelen. Het Steunpunt motiveert de vrouwen om voldoende te bewegen en een gezond eetpatroon te ontwikkelen. Zodoende verkrijgen zij een beter inzicht in hun eigen eet- en leefgewoonten en in hun voorkeur, indien nodig, hun gewoonten aan te passen.

    Begeleid oefenen in de praktijk

    Raadplegen vertrouwenspersoon

 

Weekprogramma

 • spreekuren: eigenkracht, opvoeding&gezondheid
 • raadplegen vertrouwenspersoon
 • bemiddeling bij meningsverschillen
 • lotgenoten bijeenkomsten
 • persoonlijke coaching
 • probleemoplossende gesprekken
 • begeleid oefenen in de praktijk
 • educatieve leesclub, excursie of workshop
 • taalvaardigheidlessen “Taal in de Buurt”
 • lezingen in Nederlands en Arabisch
 • cursussen PC, EHBO, gezonde voeding

 

Open spreekuur vindt plaats op:
Donderdag van 10 uur tot 12 uur
Vrijdag van 10 uur tot 12 uur